Handelsbetingelser
1: Generelt

1.1
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem SCB GROUP IVS, CVR-nr. 39705389 (herefter benævnt ”Create Attention”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). Create Attention og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne. Man vil altid som kunde blive gjort opmærksom på, at handelsbetingelserne altid kan læses på vores hjemmeside og findes i bunden af footeren. Så snart arbejdet påbegyndes, ses dette som en accept af handelsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1.2
Enhver aftale om levering med Create Attention, sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af Create Attention fremsendte aftalebekræftelse.


2: Indgåelse
2.1
Create Attention bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når Create Attention har afsendt sin aftalebekræftelse. Create Attention er berettiget til, indtil aftalebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Create Attention fremsendte tilbud.
2.2
Når Køber har modtaget en aftalebekræftelse fra Create Attention og bekræftet denne, har Køber accepteret de af Create Attention fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.


3: Opsigelse
3.1
For samtlige aftaler med Create Attention er der en bindingsperiode på minimum 12 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode, som dermed vil fremgå i kontrakten. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, med mindre Køber misligholder nærværende betingelser kan Create Attention opsige samarbejdet.
3.2

Begge Parter er berettiget til at opsige aftalen med 3 måneds varsel til udgangen af en måned efter endt bindingsperiode. Opsigelsen er kun gyldig, hvis den bliver fremsendt på skrift.

3.3
For andre aftaler med Create Attention er bindingsperioden anført under de pågældende tilbud. Hvor der er angivet en bindingsperiode, kan ingen af Parterne opsige aftalen i bindingsperioden, også kaldet aftaleperioden.

3.4
Såfremt Køber vil opsige aftalen med Create Attention, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb skriftligt meddele til Create Attention, at aftalen opsiges. Hos Create Attention er opsigelsesvarsel på 3 måneder. Har Create Attention ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen efter bindingsperioden i en ny bindingsperiode á 12 måneder uagtet tidligere bindingsperiode. Herefter kan aftalen opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udgangen af en måned.

3.5
Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 3 måneds varsel til udgangen af en måned. Medmindre aftalen misligholdt. 

4: Priser

4.1
Alle priser er angivet ekskl. moms. og i DKK.

4.2
Create Attention er berettiget til at opkræve et oprettelsesgebyr.

4.3
Create Attention er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software, tilretninger på kundens hjemmeside og øvrig teknisk assistance.

4.4
Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som Create Attention anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er Create Attention berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Skulle der forekomme prisstigninger, vil alle de berørte Kunder blive oplyst pr. mail med ændringen i pris. Skulle ovenstående forekomme har Kunden ret til at komme ud af aftalen på trods af binding. Der vil denne situation refereres op til punkt 3.2 ift. opsigelse af aftalen.

4.5
Create Attention er berettiget til, at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. Create Attention er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

5: Betalingsbetingelser
5.1

Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle
udlånsrente + 7% p.a.

5.2
Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom Create Attention er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00. Ved betalingsmisligholdelse er Create Attention berettiget til at kræve Create Attention omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud ogsåledes ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

5.3
Hvis der ikke er lavet en rammeaftale inden arbejdet påbegyndes, har Create Attention ret til at fakturere 450 kr/t eks. Moms, og der vil altid minimum faktureres 4 timer pr. Påbegyndt dag


6: Leveringsbetingelser
6.1
Køber forpligter sig til inden for 4 dage fra aftalens indgåelse, at levere nødvendigt materiale, herunder billeder, tekst, loginoplysninger, uden dette er en udtømmende liste, der er anset som nødvendige for udførelse af Create Attention arbejde. Sker leveringen af materiale fra Køber ikke inden 4 dage, kan Create Attention herved ikke ikke stå til ansvar for udførelse af aftalte arbejde, hvorpå alt garanti for fastsatte mål, yderligere garantier, ROI garanti og deslige ligeledes vil frafalde og vil derfor heller ikke fakturere anderledes end først aftalt. Create Attention kan ligeledes kræve depositum for hele aftaleperiodens fulde beløb til forfald indenfor maks 4 bankdage.

6.2
Medmindre Parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering under hensyntagen til leveringstider fra eventuelle underleverandører. Der som Køber ikke har modtaget opstart af det aftalte inden 60 dage efter aftaleindgåelsen, er Køber berettiget til at hæve aftalen.

7: Force Majeure

7.1
Create Attention er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Create Attention forpligtelser, såfremt Create Attention kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Create Attention kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering af materiale fra Køber, underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

7.2
I så fald er Create Attention berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.


8: Reklamations- undersøgelsespligt

8.1
Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og at reklamere over enhver mangel skal ske straks og senest inden for 5 antal dage Køber blev bekendt eller burde være bekendt med manglen. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

9: Misligholdelse

9.1
Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende handels- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet med det samme efter at Create Attention har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er Create Attention berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen og eller fakturer et depositum på hele aftaleperiodens fulde beløb.

9.2
Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
– 9.2.1 Købers manglende betaling,
– 9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3
– 9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer Create Attention i at opfylde aftalen, herved manglende fremsendt materiale, heriblandt billeder, tekst, loginoplysninger.
– 9.2.4 Køber ikke er kontaktbar eller dialogbåren til forud aftalte kontakt tidspunkt, heriblandt opstartsmøde, skypemøde, telefonmøde, men ikke en udtømmende liste.
– 9.2.5 Køber nægter dialog i det hele taget.
9.3
Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er Create Attention, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at Create Attention er berettiget til at fakturere for hele bindingsperiodens fulde beløb, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

10: Ansvarsbegrænsning

10.1
Create Attention erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og Create Attention kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

10.2
Såfremt Create Attention anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Create Attention ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

10.3
Create Attention er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11: Lovvalg og voldgift

11.1
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk retsregler og ved byretten i Odense.

12: Markedsføringskonti

12.1
I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil Create Attention lade Facebook annoncer og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret Create Attention i andet.


Kontakt os

Ring til os
+45 30 11 36 60

Send en mail
sb@CreateAttention.dk

Kom forbi
Østre Stationsvej 33, 2. sal
5000 Odense C

Udvalgte cases

Cafe Axel
#FalafelMate
Satellite Agency
Krofætters
Åberg Copenhagen
Treat

Vores sociale medier